با حکم استاندار بوشهر

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری بوشهر منصوب شد

مجید محمودی به عنوان مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری بوشهر منصوب شد.

با حکم استاندار بوشهر، مجید محمودی به سمت مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری بوشهر منصوب شد.

محمودی اولین فرماندار عسلویه پس از ارتقای آن به شهرستان بود.

محمودی بخشداری خارگ و رئیس ارشد حراست منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس را در کارنامه دارد.