گزارش

آمار شاغلین بومی استان بوشهر در عسلویه به تفکیک شهرستان

آمار اشتغال بومی‌ها در پارس جنوبی/ جوانان جنوب استان بوشهر بیکار و سرگردان، رئیس اداره اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه در نشست خبری امروز تعداد شاغلین نیروهای بومی استان های بوشهر، هرمزگان و فارس در عسلویه به تفکیک سال گذشته و امسال که مشغول به کار شده‌اند اعلام کرد.

به گزارش جنوب استان موسوی ، رئیس اداره اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه در نشست خبری امروز تعداد نیروهای شاغلین بومی استان بوشهر، فارس و هرمزگان که سال گذشته و امسال جذب شده اند را به تفکیک اعلام کرد:

تعداد کل شاغلین بومی استان بوشهر در عسلویه در سال گذشته ۲۲۰۰، پنج ماه اول امسال ۲۰۴۸ نفر

شهرستان عسلویه
تعداد شاغلین بومی عسلویه در سال ۱۴۰۰، ۲۶۰ نفر و در پنج ماه اول امسال ۱۰۱ نفر

شهرستان جم
تعداد شاغلین بومی جم در سال ۱۴۰۰، ۱۳۳ نفر و در پنج ماه اول امسال ۱۷۷ نفر

شهرستان کنگان
تعداد شاغلین بومی کنگان در سال ۱۴۰۰، ۴۱۴ نفر و در پنج ماه اول امسال ۴۳۷ نفر

شهرستان دیر
تعداد شاغلین بومی دیر در سال ۱۴۰۰، ۳۲۸ نفر و در پنج ماه اول امسال ۲۶۵ نفر

شهرستان های دشتی و تنگستان
تعداد شاغلین بومی در شهرستان های دشتی و تنگستان در سال ۱۴۰۰، ۳۶۲ نفر و در پنج ماه اول امسال ۴۱۳ نفر

شهرستان های بوشهر، گناوه، دیلم
تعداد شاغلین بومی شهرستان های بوشهر، گناوه و دیلم در سال ۱۴۰۰، ۱۹۴ نفر و در پنج ماه اول امسال ۱۸۴ نفر

شهرستان مهر و گله دار
تعداد شاغلین بومی شهرستان های مهر و گله دار در سال ۱۴۰۰، ۱۷۷ نفر و در پنج ماه اول امسال ۱۵۳ نفر

شهرستان پارسیان
تعداد شاغلین بومی شهرستان پارسیان در سال ۱۴۰۰، ۲۵ نفر و در پنج ماه اول امسال ۱۷ نفر