مدیرمنابع انسانی پتروشیمی بوشهر

یک بومی به عنوان رئیس آموزش و توسعه منابع انسانی پتروشیمی بوشهر

با حکم علی قنواتی مدیرمنابع انسانی پتروشیمی بوشهر، زینب حاجیانی به عنوان رئیس آموزش و توسعه منابع انسانی این پتروشیمی منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری جنوب استان به نقل از روابط عمومی پتروشیمی بوشهر بر اساس این حکم زینب حاجیانی به عنوان بانوی بومی استان بوشهر و متولد شهرستان دیر در سمت جدید منصوب شده است.

افزایش حضور بانوان در پست های مختلف صنعت پتروشیمی می تواند نوید روزهای خوب با استفاده از ظرفیت و توانایی آن ها در صنعت ارزش آفرین #پتروشیمی شود.