شرکت تعاونی توسعه عمران شهرستان جم تشکیل وبه ثبت رسید

سرپرست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان جم از تشکیل و ثبت شرکت تعاونی توسعه عمران در این شهرستان خبر داد.

بهنام محمدی سرپرست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان جم از تشکیل و ثبت شرکت تعاونی توسعه عمران در این شهرستان خبر داد.

محمدی در ادامه گفت: شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان برابر مصوبه هیئت محترم وزیران و با هدف و انگیزه انجام فعالیت های عمران و آبادانی درسطح شهر و روستاها، سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای ، امیدواریم با توجه به گستردگی شرح فعالیت شرکت شاهد تحول چشمگیر در امر توسعه در تمام زیر ساخت ها در سطح شهرستان باشیم.