خودکشی یکی از پرسنل نفت در قطب اقتصادی پارس جنوبی

خودکشی یکی از پرسنل نفت و گاز پاس در سایت ساحلی شیرینو

شب گذشته یکی ازکارکنان شاغل درشرکت نفت وگاز پارس عسلویه در سایت ساحلی شیرینو با خودکشی به زندگی خود پایان داد.

شب گذشته یکی ازکارکنان شاغل درشرکت نفت وگاز پارس عسلویه در سایت ساحلی شیرینو با خودکشی به زندگی خود پایان داد
این فرد
سابقه دو دهه فعالیت را دراین شرکت داشته است
برگه ای که درکنار جسد متوفی یافت شده ،حکایت ازآن دارد که این فرد انگیزه خودکشی را فشارهای اقتصادی ناشی ازحقوق پایین وسیاست ها وتبعیض های ناروای مدیران این شرکت دانسته است