طی حکمی

نماینده اداره کل نوسازی مدارس در شهرستان های جنوبی استان بوشهر معرفی شد

طی حکمی از سوی مدیرکل نوسازی استان، روح الله قاسمی بعنوان نماینده اداره كل نوسازی مدارس در شهرستان های جنوبی استان بوشهر منصوب شد.

به گزارش جنوب استان، با حضور احمدی مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر، رستگار معاون عمرانی و برنامه ریزی و علی محمدی مسئول حراست فرمانداری کنگان ، روح الله قاسمی بعنوان نماینده اداره کل نوسازی مدارس در شهرستان های جنوبی استان بوشهر معرفی گردید.