انتخابی شایسته

انتصاب یک جوان کنگانی به عنوان معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری شرکت آب و فاضلاب استان

قاسم بحرینی رئیس اداره آبفا شهرستان کنگان از جوانان پیگیر و جهادی طی حکمی از سوی مهندس عالی به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر منصوب شد.

قاسم بحرینی رئیس اداره آبفا شهرستان کنگان از جوانان پیگیر و جهادی می باشد که با حکم ابولحسن عالی مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره آب و فاضلاب استان بوشهر، با حفظ سمت بعنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر منصوب گردید.

قاسم بحرینی پیش از این ریاست اداره آبفا شهرستان عسلویه را به عهده داشت.