بخشدار سیراف:

ورود اولین محموله کالای اساسی تعاونی مرزنشینان در بخش سیراف از هفته آینده

روشن، بخشدار سیراف از ورود اولین محموله کالای اساسی تعاونی مرزنشینان بخش سیراف در هفته آینده خبر داد.

به گزارش جنوب استان به نقل از روابط عمومی بخشداری سیراف: محمد روشن بخشدار سیراف از ورود اولین محموله کالای اساسی تعاونی مرزنشینان بخش سیراف در هفته آینده خبر داد.

با پیگیری های مکرر محمد روشن بخشدار سیراف اولین محموله کالای اساسی تعاونی مرزنشینان بخش سیراف هفته آینده برای توزیع به فروشگاه تعاونی مرزنشینان بخش سیراف می رسد.

مرحله اول فعالیت برنج و روغن و چایی بین مرزنشینان عضو توزیع می گردد.

ایشان در ادامه از سرپرستان خانواری که در طرح جدید عضویت تعاونی مرزنشینان ثبت نام نکرده اند خواست برای برخورداری از کالای اساسی تعاونی مرزنشینان بخش سیراف ثبت نام بعمل آورند.

روشن در پایان گفت : کارت های عضویت قدیمی دیگر اعتباری ندارند و مبنا ثبت نام جدید خانوار می باشد.