انتصاب

سرپرست جدید تعزیرات حکومتی شهرستان کنگان شد

طی حکمی از سوی معاون محترم وزیر دادگستری، محمد جواد بردستانی سرپرست تعزیرات حکومتی شهرستان کنگان شد.

طی حکمی از سوی معاون محترم وزیر دادگستری و ریاست عالی سازمان تعزیرات حکومتی، جناب آقای محمد جواد بردستانی ریاست محترم اداره تعزیرات حکومتی شهرستان عسلویه با حفظ سمت فعلی به عنوان سرپرست اداره تعزیرات حکومتی شهرستان کنگان نیز منصوب گردید.