طی حکمی از سوی رئیس هیات والیبال استان بوشهر

رئیس هیأت والیبال شهرستان عسلویه منصوب شد

سید محمد باقر یوسف زاده به عنوان "رئیس هیأت والیبال شهرستان عسلویه" منصوب شد.

با حکم حسن بازدرهوا رئیس هیات والیبال استان بوشهر، سید محمد باقر یوسف زاده به عنوان “رئیس هیأت والیبال شهرستان عسلویه” منصوب شد.

گفتنی است سید محمد باقر یوسف زاده هم اکنون بعنوان مدیریت روابط عمومی و تشریفات سازمان منطقه ویژه انرژی پارس است .