سرپرست جدید مدیریت کار و اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی

سرپرست جدید مدیریت اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس منصوب شد

سرپرست جدید مدیریت کار و اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس منصوب شد

تا پیش از این بهرام دشتی نژاد این سمت را عهده دار بود .
سید محمد علی موسوی دانش آموخته دانشگاه تهران و اصالتا اهل دیر بوده و پیش تر نیز در این سمت فعالیت داشته است .

سید محمد علی موسوی