چهار میلیارد ریال اضافه کاری؟

حمید باقرنژاد معاون موسسه صندوق ذخیره برکنار شد

با دستور کتبی صحرایی وزیر آموزش و پرورش و رییس هیات امناء به مدیرعامل صندوق ذخیره، معاون برنامه‌ریزی و توسعه صندوق به دلیل اضافه کاری غیرمتعارف و دیگر حاشیه ها از سمت خود برکنار شد.

در پی انتشار فیش حقوقی و‌اضافه کاری نجومی حمید باقرنژاد که پیشتر در «نفت ما »منتشر شده بود ؛با دستور کتبی دکتر صحرایی وزیر آموزش و پرورش و رییس هیات امناء به مدیرعامل صندوق ذخیره، معاون برنامه‌ریزی و توسعه صندوق به دلیل اضافه کاری غیرمتعارف و دیگر حاشیه ها از سمت خود برکنار شد.
حمید باقرنژاد از آذر ۱۴۰۰ عضو هیات مدیره و معاون مالی و سرمایه انسانی و از بهمن ۱۴۰۱ معاون برنامه‌ریزی و توسعه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان بود.

photo_2023-08-26_15-55-44.jpg (1273×1280)