هیئت تطبیق مصوبات شهرستان کنگان، مصوبه استیضاح شهردار کنگان را رد کرد

بر اساس شنیده ها ظاهرا هیئت تطبیق مصوبات شهرستان کنگان، مصوبه شورای شهر را در خصوص استیضاح و برکناری دکتر جمالی شهردار کنگان را رد کرده است.

بر اساس شنیده ها ظاهرا هیئت تطبیق مصوبات شهرستان کنگان، مصوبه شورای شهر را در خصوص استیضاح و برکناری دکتر جمالی شهردار کنگان را رد کرده است.

با توجه به رد شدن مصوبه شورا و انتخاب سرپرست شهرداری کنگان توسط شورا باید منتظر ماند که ادامه این روند به کجا خواهد کشید.

بر اساس تبصره ۴ ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور هیات تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار (یا نماینده وی) و عضویت یک قاضی به انتخاب قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شهرستان تشکیل می شود.

همچنین بر اساس ماده ۷ (و تبصره ۱ و ۲ آن ماده) آیین نامه اجرایی ماده ۹۰ قانون فوق الذکر، شورا از تاریخ وصول اعتراض ظرف مهلت ۱۰ روز تشکیل جلسه داده و نسبت به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.
در صورت عدم ارسال پاسخ از سوی شورا در زمان قانونی مقرر به منزله پذیرش اعتراض هیات تطبیق می باشد و درصورتی که شورا از مصوبه خود عدول ننموده و بر آن اصرار کند، موضوع ظرف ۴۸ ساعت با درخواست کتبی رئیس هیات تطبیق به هیات حل اختلاف استان جهت رای نهایی ارجاع داده می شود.