رئیس دادگستری شهرستان عسلویه

دیدار چهره‌به‌چهره رئیس دادگستری شهرستان عسلویه با مددجویان زندان مرکزی بوشهر

زاهدیان رئیس دادگستری شهرستان عسلویه به همراه حسین اسفندیاری رئیس زندان مرکزی بوشهر ضمن بازدید از اندرزگاه به مدت دوساعت با زندانیان دیدار چهره به چهره داشته و به پرونده قضایی آنان رسیدگی و دستورات لازم را صادر کرد.

مهران زاهدیان رئیس دادگستری شهرستان عسلویه به همراه حسین اسفندیاری رئیس زندان مرکزی بوشهر ضمن بازدید از اندرزگاه به مدت دوساعت با زندانیان دیدار چهره به چهره داشته و به پرونده قضایی آنان رسیدگی و دستورات لازم را صادر کرد.
رئیس دادگستری عسلویه دراین بازدید گفت: به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان ها و جلوگیری از اعزام وبدرقه زندانیان با توجه به بعد مسافت همه قضات عسلویه ضمن بازدید از زندان ها به صورت حضوری به وضعیت پرونده قضایی زندانیان رسیدگی می نمایند.
وی حمایت ورسیدگی به مشکلات خانواده زندانیان نیازمند را ضروری دانست و قول هرگونه همکاری دراین خصوص را داد. درادامه اسفندیاری از حضور فعال قضات ودادستان ها وروسای محاکم قضایی استان در زندان مرکزی که منتج به کاهش جمعیت کیفری شده است تقدیر کرد.