مدیرعامل سابق پتروفرهنگ

بابازاده مشاور علی عسکری شد

علیرضا بابازاده به عنوان مشاور مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس منصوب شد.

طی حکمی از علی عسکری مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس علیرضا بابازاده به عنوان مشاور مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس منصوب شد.
بابا زاده سابقه مدیرعاملی پتروشیمی خراسان و هلدینگ پتروفرهنگ را در کارنامه دارد.