✍️ مجید غاله : سرمایه های استان

سرمایه های انسانی استان ؟! – یادداشت

در اوج ثروت با فقر و محروميت - استان بوشهر با شرایط ویژه و منحصر به فرد خود در ابعاد اقتصادیِ صنعتِ نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع دریائی ، گردشگری ، حوزه شیلات ،ماهی گیری ، پرورش میگو ، کشاورزی و نخیلات، گمرکات ، بنادر و دریانوردی،نیروگاه اتمی و……. تنها استان تک ستاره و ممتاز کشور است

استان بوشهر با شرایط ویژه و منحصر به فرد خود در ابعاد اقتصادیِ صنعتِ نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع دریائی ، گردشگری ، حوزه شیلات ،ماهی گیری ، پرورش میگو ، کشاورزی و نخیلات، گمرکات ، بنادر و دریانوردی،نیروگاه اتمی و……. تنها استان تک ستاره و ممتاز کشور است که خداوند متعال نعمات خود را یک جا به مردمانش اهداء نموده است،به معنای دیگر ان چه بقیه استانها فاقد ان هستند خداوند یک جا به این استان تقدیم و ارزانی داشته است، استانی که به تنهائی نه چندین استان ، بلکه دهها کشور وصدها ایالت می توان قلمدادش نمود که خدمات رسان ملی و فراملی است ،اما بدبختانه از این جایگاه عالی و ثروتهای کلان و درآمدهای سرشار خود بهره و سهمی ندارد که بتواند به نفع مردمانش بهره برداری نموده ، شهرهای کم برخوردار تابعه را مرفه و از فقر و مشکلات متعدد اجتماعی و بیکاری نجات دهد که البته علتش این است که بار مالی کشور و استانهای نور چشمی بر عهده دارد که به حق واقعی خود نرسیده است، زیرا معین استانهای دیگر شده است، علی ایحال باید اذعان نمود که ثروتهای مادیِ خدادادی و نعمات الهی موجود استان ، همه سرمایه ها و پتانسیل استان زرخیز ما نمی باشد بلکه بخش کوچکی از داشته ها وظرفیتهای استان محسوب می شود، وآن نیروی انسانی است که ثروت اصلی و مهم تر استان به شمار می رود ، نیروهای ولائی وکار آمد که ذخائر گرانبهای ما است که تاکنون از دید مسئولبن مغفول مانده است و معضلی فراتر از محرومیتهای مادی ، برای استان محسوب می شود که خودمعضلی بزرگ است ، نیروهای انسانی متخصص که گریبان گیر استان شده و ثمره اش وضعیت موجود است که چنین رقم خورده ، با توجه به نداشتن بانک اطلاعات نیروهای کارآمد و متخصص استان وعدم شناخت نسبت به سرمایه های انسانی خود، هرز رفتن وگوشه نشینی آنها نیز اجتناب ناپذیر خواهدبود که چرا از سرمایه های انسانی بومی اطلاع چندانی نداشته ونداریم ، حتی نیروهای موثر بومی شهر بوشهر که دیده نشده و نخواهند شد که در نوع خود بدترین ضربه به استان و مدیریت ارشد آن وارد نموده که همین عدم شناخت وعدم بکار گیری نیروهای سرآمد بدترین سیاست اعمالی در این حوزه می باشد که البته دارای علل خاص خود می باشد ،زیرا مسئولین استانی غیر بومی، قادر به شناسائی چهره‌های استانی و مرکز استانی نیستند که از انان استفاده نمایند، برای برون رفت از شرائط نامساعد فعلی ، حداقلهائی هم باید در نظر گرفت و البته نه ارمانی ، برای ان حداقل ها بایستی ، ورودی توامان داشت تا فرصت سوزی شکل نگیرد، استفاده هم زمان از منابع اقتصادی استان به عنوان پایتخت انرژی کشور و سرمایه های انسانی متخصص بسیارمهم
است که با حضور استانداری بومی که از بدنه همین مردم است، استفاده ایشان از همه ظرفیتها و توان استان باشد که از مشاورین مجرب و مطالبه گر غیر سهم خواه در جهت انتصابات جدید و از تمامی نقاط استان به ویژه مرکزاستان مورد استفاده قرار دهد که حداقل سهمی مساوی برای مرکز و مناطق باشد ، البته باید اضافه نمود، که علت عدم حضور نیروهای مخلص مرکز استان در معادله انتصابات وعزل و نصبها چیست، آیا از مرکز استان در گروه مشاورین نمی توانست افرادی قرار بگیرند که اقتدار بیشتری به نظام تصمیم گیر و تصمیم ساز داده و موجب تقویت آینده استان شود، در هر صورت با شناسائی افراد توانمند استان می توان از همه توان و ظرفیتهای موجود استفاده کرد و وضع مطلوبی را رقم زد.