مراسم تودیع و معارفه فرماندار کنگان

برگزاری مراسم تکریم و معارفه فرماندار شهرستان کنگان

برگزاری مراسم تکریم و معارفه فرماندار شهرستان ۰۱:۰۱ / ۵۱:۳۳ برگزاری مراسم تکریم و معارفه فرماندار شهرستان کنگان – قسمت یک ۰۰:۳۰ / ۵۵:۳۲ برگزاری مراسم تکریم و معارفه فرماندار شهرستان کنگان – قسمت دوم   گزارش تصویری مراسم تکریم و معارفه فرماندار کنگان مریم بهمنیخبرنگار پایگاه خبری جنوب استان می باشد. خبرنگاران

برگزاری مراسم تکریم و معارفه فرماندار شهرستان

۰۱:۰۱ / ۵۱:۳۳
برگزاری مراسم تکریم و معارفه فرماندار شهرستان کنگان – قسمت یک


۰۰:۳۰ / ۵۵:۳۲
برگزاری مراسم تکریم و معارفه فرماندار شهرستان کنگان – قسمت دوم

 

گزارش تصویری مراسم تکریم و معارفه فرماندار کنگان