خواستار ممنوعیت مدیران پروازی هستیم

ورود مدیران پروازی به کنگان ممنوع شود

در آیینی با حضور استاندار و سایر مسئولان استانی و شهرستان ،احمد غریبی به عنوان فرماندار جدید شهرستان کنگان معارفه شد.

حسین‌پور، رئیس شورای اسلامی شهرستان کنگان در جلسه معارفه فرماندار شهرستان کنگان افزود:
تبعیض ها و فاصله های درون فنسی و برون فنسی در صنعت را پایان بخشید.
با یک شب و دو شب ماندن در منطقه نمی شود بومی استان بوشهر و شهروند کنگان و عسلویه شد.
برخی مدیران صنعت حتی مدیران میانی ، نگاه شان به اندک نیروهای بومی شاغل در صنعت ، نگاه ارباب رعیتی است.
کمک های ناچیز و قطره چکانی شان ، چنان بزرگ جلوه می دهند که از کاهی کوهی می سازند.
برادر من ، مردم کنگان ، میزبان صنعت اند ، مردم کنگان کریم اند ، مردم کنگان بزرگ و بزرگ زاده اند ، صدقه بگیر نیستند.
با اعتماد بیشتر و واگذاری مسئولیت های مدیریتی در حوزه شهرستانی و استانی به نخبگان بویژه جوانان کنگانی ، به بی توجهی و بی مهری مسئولان استان بوشهر به کنگان پایان بخشید.
باور داشته باشیم که کنگان نه تنها محور توسعه استان ، بلکه محور توسعه کشور است.