مدیرعامل پتروشیمی مروارید منصوب شد

طی حکمی از سوی مرضیه شاهدایی، مدیرعامل هلدینگ پتروفرهنگ، مهندس قربان بعنوان مدیر عامل جدید شرکت پتروشیمی مروارید منصوب شد.
به گزارش جنوب استان، طی حکمی از سوی مرضیه شاهدایی، مدیرعامل هلدینگ پتروفرهنگ، مهندس قربان بعنوان مدیر عامل جدید شرکت پتروشیمی مروارید منصوب شد.

حکم مدیرعامل مروارید