بر اساس اعلام سامانه ماسک؛

وضعیت کرونایی استان بوشهر تغییر نکرد/ همه شهرها آبی است

بر اساس آخرین اعلام سامانه ماسک، همه شهرهای استان بوشهر همچنان در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند.

icon_009840_256.png (256×256) بر اساس اعلام سامانه ماسک؛ 

استان بوشهر همچنان وضعیت کرونایی خود را حفظ کرده و همه شهرهای استان در وضعیت کم‌خطر یا آبی قرار دارند.

بر اساس اعلام سامانه ماسک وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هیچ شهرستانی در کشور در شرایط قرمز یا نارنجی نیست و ۵۳ شهرستان در شرایط زرد و ۳۹۵ شهرستان هم در وضعیت آبی کرونایی هستند.