علی ربانی

جلسه تشریح سند استراتژی مسئولیت های اجتماعی صنعت پتروشیمی

نخستین جلسه تشریح سند استراتژی مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی به میزبانی شورای راهبردی شرکت های مستقر در منطقه پارس جنوبی برگزار شد.

به گزارش جنوب استان، نخستین جلسه تشریح سند استراتژی مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی با حضور با حضور مشاورین اجتماعی شرکتهای پتروشیمی منطقه پارس به میزبانی شورای راهبردی شرکت های مستقر در منطقه پارس جنوبی برگزار شد.

با پیگیری دبیرخانه مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی، نخستین جلسه تشریح استراتژی مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی در سطح مناطق با حضور مشاورین اجتماعی شرکتهای پتروشیمی منطقه پارس به منظور تشریح روند تدوین سند استراتژی مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی به میزبانی شورای راهبردی شرکت های مستقر در منطقه پارس جنوبی برگزار شد.

در این نشست غفاری دبیر شورای راهبردی پتروشیمی های منطقه پارس توضیحاتی مبنی بر دلیل ایجاد و وظیفه اصلی شورای راهبردی که همانا هماهنگی بین شرکت های پتروشیمی فعال در منطقه بوده پرداخت.

سپس علی ربانی رئیس دبیر خانه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی پیام ویدیویی لزوم تدوین استراتژی های مسئولیت اجتماعی را تبیین کردند و در ادامه مشاوران دبیرخانه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به تشریح سند استراتژی تدوین شده اشاره نمودند .

لازم به ذکر است اعضای حاضر در جلسه، متشکل از نمایندگان معرفی شده درحوزه مسئولیت اجتماعی از شرکت های پتروشیمی مستقر در منطقه پارس جنوبی نیز با همراهی و مشارکت موثر خود، در ارتقاء اثر بخشی این نشست نقش بسزایی ایفا نمودند.