پس از گمانه زنی ها:

فرماندار شهرستان دشتی منصوب شد

فرماندار شهرستان دشتی منصوب گردید ،پیش از این فرماندران 9شهرستان استان بوشهر منصوب گردیده است

فرماندار شهرستان دشتی منصوب گردید ،پیش از این فرماندران ۹شهرستان استان بوشهر منصوب گردیده است خبرها حاکی است علی بحرانی به عنوان فرماندار شهرستان دشتی منصوب گردیده و روز چهارشنبه رسما معارفه خواهد شد ،علی بحرانی در دولت دکتر احمدی نژاد فرماندار شهرستان دیر و پیش از انتصاب به عنوان فرماندار دشتی مدیر کل امنیتی استانداری خراسان شمالی را بعهده داشته است.