ساعت کاری

ساعت کاری ادارات استان بوشهر تغییر کرد

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر از تغییر ساعت کاری ادارات استان بوشهر خبر داد.

اصغر جعفری اظهار داشت: به استناد تصویب نامه هیئت محترم وزیران، ساعت کار ادارات استان از روز شنبه ۲۱ خرداد تا روز سوم شهریور سال جاری از ساعت هفت تا ۱۳ و ۳۰ دقیقه خواهد بود.

پیش از این ساعت کاری ادارات استان بوشهر از ساعت شش و ۳۰ دقیقه تا ۱۳ و ۳۰ دقیقه تعیین شده بود.