نشست شورای راهبردی منطقه ویژه پارس

صحبت های ابوذر حسین پور رئیس شورای شهرستان کنگان در نشست با رئیس شورای راهبردی

بخشی از صحبت های رئیس شورای شهرستان کنگان: ابوذر حسین پور در جلسه نشست هم اندیشی اهالی رسانه جنوب استان بوشهر با رئیس شورای راهبردی پتروشیمی های پارس جنوبی.