نشست شورای راهبردی منطقه ویژه پارس

نشست اصحاب رسانه با رئیس شورای راهبردی – دکتر حجت نظری

بخشی از صحبت های مدیرعامل پازارگاد و رئیس شورای راهبردی پتروشیمی های پارس: دکتر حجت نظری در جلسه نشست هم اندیشی اهالی رسانه جنوب استان بوشهر.