انتصاب

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر منصوب شد

محسن پاپری زارعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر شد.

با صدور حکمی از سوی میر کاظمی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، محسن پاپری به سمت نخستین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر در دولت سیزدهم منصوب شد.

 در متن این حکم آمده است:

 جناب آقای محسن پاپری زارعی
با توجه به تعهد و سوابق علمی و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به سمت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر منصوب می‌شوید.

 امید است با اتکا به خداوند متعال و اهتمام به عدالت محوری و انقلابی گری و مردم داری، پاکدستی و فساد ستیزی،قانون مداری و مفاد عهدنامه مدیران در دولت مردمی با اتخاذ تدابیر مناسب در حل مشکلات استان کوشا باشید

پاپری زارعی معاونت مرکز توسعه سازمان برنامه و بودجه کشور، مدیرکل مالی و اداری سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور، مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، معاون هماهنگی امور برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر و مدیریت اداری و مالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در پیشینه دارد.