استاندار بوشهر

۴۷ هکتار اراضی دولتی به محدوده طرح جامع شهر کنگان الحاق می‌شود

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با الحاق ۴۷ هکتار اراضی دولتی به محدوده طرح جامع شهر کنگان برای تامین زمین قانون جهش تولید مسکن موافقت و مقرر کرد تا طرح با رعایت الگوی تراکم ساختمانی غالب شهر و تامین سرانه‌های خدماتی مطابق مصوبه تدقیق سرانه‌ها به تایید کمیسیون ماده ۵ برسد.

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری در مکاتبه با محمدی‌زاده استاندار بوشهر، مصوبه شورا را با موضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر کنگان، ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۳ مهر ۱۴۰۲ مصوبه مورخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر درخصوص الحاق ۴۷ هکتار اراضی دولتی به محدوده طرح جامع شهر کنگان جهت تامین زمین قانون جهش تولید مسکن را با توجه به صورتجلسه مورخ ۲۲ شهریور۱۴۰۲ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و ضمن موافقت با الحاق، مقرر کرد تا طرح مذکور با رعایت الگوی تراکم ساختمانی غالب شهر و تامین سرانه‌های خدماتی مطابق مصوبه تدقیق سرانه‌ها به تایید کمیسیون ماده ۵ برسد.

۱-حذف حریم و حاشیه قانونی محور مواصلاتی کنگان به عسلویه و حریم برق فشار قوی از اراضی الحاقی و انطباق خط محدوده در سمت شمال بر لبه خارجی حاشیه قانونی راه و حریم خط فشار قوی.

۲-عدم اخذ دسترسی از بزرگراه کنگان به عسلویه و اتصال اراضی با شبکه معابرشهر از طریق معابر موجود سمت غرب و جنوب اراضی.

۳-ضمن تهیه نقشه هدایت و مدیریت سیلاب، رعایت حریم و بستر آبراهه‌های متداخل با زمین بر اساس نقشه رقومی اخذ شده از اداره کل آب منطقه‌ای استان طی نامه شماره ۵۵۸۹ مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ الزامی است.

در پایان مصوبه آمده است: در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و… نقشه محدوده شهر با لحاظ الحاق مذکور جهت ابلاغ به مراجع ذیربط تحویل دبیرخانه شورای‌عالی شود.